حفاظ استیل بانکی از اجزائی به شرح ذیل تشکیل می شود :
پروفیل استیل 40*40 و یا 50*50 به عنوان ستون های عمودی و چارچوب حفاظ استیل بانکی
لوله استیل به قطر 25 میلیمتر که به عنوان حفاظ افقی به صورت موازی به ستون های عمودی
جوش داده می شود میلگرد آژدار در داخل لوله های استیل قرار می گیرد یراق مورد نیاز